Препарат за мотоциклети 3-в-1, 500мл Karcher

Препарат за мотоциклети 3-в-1, 500мл Karcher

Код: 6.295-763

19.9 лв.

За ръчно измиване на мотоциклети. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.

 • Подобрена Power-формула - особено силна срещу упоритите замърсявания от феродо
 • Гел формулата осигурява перфектно сцепление за лесно нанасяне
 • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
 • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
 Препарат за мотоциклети 3-в-1, 500
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 •  
 • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P103 Преди употреба прочетете етикета.
 •  
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 

Подобни продукти

Запишете се за нашия бюлетин!

Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!