-4%
Препарат CA 10 за основно чистене на санитарии, 5л Karcher

Препарат CA 10 за основно чистене на санитарии, 5л Karcher

Код: 6.295-678.0
90.14 лв. 93.9 лв.

Активен, вискозен концентрат за основно чистене с мирис на свежест, предназначен за ръчно почистване на замърсени санитарни повърхности. Развит с особена гел формула за по-добро нанасяне на вертикални повърхности, като например тоалетни и писоари.

Количество опаковка

5

Качества
 • ефикасно средство за основно чистене на санитарии

 • отстранява варовик и уринарен варовик, остатъци от сапун, мазнина и следи от токчета

 • с гел формула за по-добро нанасяне на вертикални повърхности

 • измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи

 • с ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания

 • деликатен към тъканите

 • приятен свеж аромат

 • носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)

 CA 10 Средство за основно чистене на санитарии, 5
 CA 10 Средство за основно чистене на санитарии, 5
 CA 10 Средство за основно чистене на санитарии, 5
 CA 10 Средство за основно чистене на санитарии, 5
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 •  

 • H290 Може да бъде корозивно за металите.

 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/

 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

 • P405 Да се съхранява под ключ.

 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

 

Подобни продукти

Запишете се за нашия бюлетин!

Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!