Ултра пяна 3-в-1, 1 l Karcher

Ултра пяна 3-в-1, 1 l Karcher

Код: 6.295-743

15.9 лв.

Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания, както и типичните за превозните средства улични замърсявания . Без фосфати.

 • Добавка за образуване на мощна, добре прилепваща и много ефективна пяна
 • Отстранява типичните за автомобилите замърсявания - улични замърсявания, прах, остатъци от листа, биологични замърсявания и др.
 • Идеален за почистване на автомобили, мотоциклети, каравани и яхти
 • За обработка с дюзи за пяна Kärcher
 • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
 • без NTA
 • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
 • Бързо и ефективно почистване с водоструйка Kärcher и дюза за пяна Kärcher
 Ултра пяна 3-в-1, 1
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 •  
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • P264 Да се измие старателно след употреба.

 

Подобни продукти

Запишете се за нашия бюлетин!

Получавайте най-новите оферти, които предлагаме!